注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

nicemorn的博客

 
 
 

日志

 
 

5-6单元  

2014-06-09 21:20:11|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第五单元

jìng  zi   yǎng  liào   zì  háo    zú  gòu   dān  xīn     téng’ài  

(        )    (        )    (      )    (       )   (        )    (        )

sōng sǎn   duō  kuī   wěi  qū   yí tàng   xiàn  jìn   wú biān wú jì 

(            )  (            )  (           )  (          )  (             )  (                     )

hǎi’ ōu     huòwù     jiù  hù     xùn  sù    jiù  yuán    shū sòng   yáo   yuǎ

(         )  (           )    (          )    (        )    (             )        (         )  (            )

máng  máng  sēn lín    pèi fu    jiū jìng    tán huà   dīng  zhù  gēn  zōng 

(                 )  (             )   (      )   (          )    (            ) (             )  (             )

jiān  shì    lì hài     kuáng  nù   qì xiàng wèi xīng  tán xiàofēng shēng

         (        )    (              )  (                            )  (                          )

nù hǒu  láo  gù   xiè qì  fēng   kuáng  

(           ) (         ) (          )  (             )

                      第六单元

yè mù chū chuí   tāng  mǔ   cāng  ying      wén zi     tè yì  yí dàn

 (                       )  (           ) (                  )(     (       )

diào  yú  yú  gōu   yú  gān    sī háo   yǔn  xǔ  jiān dìng  míng  kè

(           )  (         )    (       )      (       )     (      )     (            )  (         )

bì xū     dī  chén    guī dìng     tuō  chū     kǎi  bā  bó  cōng  lǜ

(         )     (         )    (               )    (            )  (                  )  (        )

bǔ shā    dī fang   chuán  rǎn    jū  rán     xuè pō      xiāo  tuì   jīè

(          )      (              ) (              )    (             )   (         )     (       )     (      )

bēi  cǎn    táoxíngzhī  cí ài      shé tou   qiǎng zhe shuō     bǎochí     fù zá

(           )   (                 )   (       )     (          )      (                       )   (        )     (       )

 jié gòu  rù shén     qī zuǐ bā shé     chéng qiān shàng wàn     zhǎng   wò

(            )  (       )    (                              )   (                                    )  (              )

                 

  评论这张
 
阅读(37)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018