注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

nicemorn的博客

 
 
 

日志

 
 

词语复习  

2013-11-22 16:44:53|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

三年级语文第一、二单元生字闯关

          班级:             姓名:               成绩:

shuāng ji?ng   sì zhōu   huán rào   qīng qīng    s? xià     qiāoqiāo

 (         )  (        ) (       ) (         ) (        )   (       )

hóng qiáng  yú kuài     ān pái   jiǎn chá     cí diǎn    cōng ming   

(       )   (     )    (       ) (         ) (        ) (       )

tū rán  qiáng liè  jīng tāo pāi àn  yán shí    shēng yīn  shí jìng    

   (     )(       ) (                ) (      )    (       )  (       )

qīu shuāng   tíng bó  fā chóu  gū sū     chéng wài   hán shān sì 

(      )(       )(      )(     )    (        )  (          )

 zhōng shēng    zuò shǒu gōng   xiàn zài    xíng tài gè yì   rǔ zhī

 (         )    (            )  (       )  (             ) (        )

fèng xiàn   shēn tǐ    shū sòng    dà yǔ páng tuó    xī yáng xī xià

(         ) (        ) (       )   (             )   (             )    

 yì fān fēng shùn      cǎo zhǎng yīng fēi   lián mián bú duàn 

(                )     (                )  (                )

 hú guāng shān sè    gēn shēn běn gù    jiāo shù jiāo gēn

(               )    (              )   (                 )

gēn shēn yè mào     yè luò guī gēn    liè rì dāng kōng 

(              )    (             )   (               )

shān bēng dì liè   yì wèi shēn cháng

(               )  (               )

第二单元

 běi dà huāng     yín huī      dǒu dòng   bō wén     dà dòu    rán shāo 

(          )     (       )     (      )  (      )    (      ) (        )

shān l?ng   bái máng máng   sù yǒu  lián mián q? fú    lěng dàn    yóu rú    

(      )  (           )   (      ) (             )    (      ) (       )

mén líng    gé wài       piāo fú   y?n yìng    yì bān     mìng lìng   

 (       ) (         )  (         ) (         ) (         ) (           )

 yè mù chū chuí  měi miào   chún jìng   shì xiàn   rěn bú zhù  

(   幕    垂)   (       )   (      )   (       )  (          )

 jiàn shè   shèng dì   chuāng lián  gāo táng gu?ng shà   yù y? qi?ng l?u

(         ) (      )   (        )   (        厦  )      (      琼      )

cuò luò y?u zhì   q? jìng tōng yōu  qiān yán jìng xiù  wàn hè zhēng liú 

( 错         )    (            幽)   (       竞      ) (     壑       )

mù bù xiá jiē      měi bù shèng shōu  yí bì rú x?       wú c?i bān lán

(      暇      )   (              ) (            )   (        斑  斓  )

qīng chè jiàn d?       rè nào fēi fán      

(    澈         )     (  热          )

  

三年级语文第三单元生字闯关

róng qiú    zhǔ fù    shā mò    mí huò     biǎo miàn    bō guāng lín lín

(        )(        )(       )(        )(         )  (         粼粼)

 yān sǐ      bǎi wàn fù wēng     pò bu jí dài   gè zhǒng gè yàng  réng rán 

(        )  (             翁)  (             ) (             ) (          )  

gǎn xiè    āi shēng tàn qì   shōu huò    xīng fèn    néng gàn   zòng shēn

(       ) ( 唉            )(          ) (           ) (        ) (           )

mò fáng    zhāo jí     jī liè     yìnɡ chèn     chún jìnɡ     xiónɡ wěi

(        )(         ) (  激       )(          ) (           ) (            )

tòu liànɡ   duì zhào    mínɡ jié    zhuànɡ lì   jì   zhù   jiànɡ luò sǎn

(         ) (         ) (          )(         )(         ) (              )

qīn  qiè      ní ba   jīn càn càn  shēnɡ ɡēn zhǎnɡ yè  jìnɡ xiānɡ kāi fànɡ

(        )(       )(         )(                 )(                  )

mài zǐ    bǎo cún    fánɡ zhǐ    shí pǐn    bài fǎnɡ      qì chōnɡ chōng(      )(        )(        ) (        ) (        ) (               )

yáo huànɡ  yuán xínɡ   suí jí    huǒ yàn   shuǐ jīnɡ ɡōnɡ   hú zuò fēi wéi

(        ) (         ) (       ) (       ) (               ) (              )

xīnɡ fēnɡ zuò lànɡ   chú yīng zhǎ chì    lǎo mǎ shí tú    qīng cháo ěr chū

(                )   (雏鹰          )  (              ) (倾巢           )

yú guàn ér rù     jī fēi gǒu tiào      láng bēn shǐ tū    qún long wú shǒu

(    贯        )(                 )  (        豕   )  (                )

jiǎo  tù  sān  kū  (狡           窟)

三年级语文第四单元生字闯关

 xìn xīn            huī xīn        shī  bài       dònɡ yuán      dǐ kànɡ

(           )     (         )     (         )     (         )    (         )

qīn lüè      zhàn dòu   chénɡ ɡōnɡ   bài zhànɡ    biǎo shì    miǎn chú  

(          )  (          ) (          )(         )  (         )  (        )

 qū  rǔ     jiàn  yì    móu chén    hòu  huàn    zhēnɡ fú     nǔ lì

(        ) (         ) (      臣 ) (       患  ) (        ) (          )

 wàn bān wú nài   zhuǎn ruò wéi qiánɡ   chái cǎo   fū fù    nǔ lì 

(            奈) (      弱         )  (        ) (        ) (         )

 yì  chánɡ    fēn xī     rú  ɡuǒ   fā  xiàn    zhěn duàn   mù guǎn             

(         ) (         )(         )(         )(          )(         )

nèi zànɡ    tònɡ kǔ     huǎn bù     yán jiū    zǐ xì      xiào ɡuǒ

(        )( 痛       ) (         ) (        ) (        ) (           )   

  rěn rǔ fù zhòng   yǐ qū qiú shēn      fā fèn tú qiáng

(    辱 负      )   (             )   (        图     )

jiù wáng tú cún   wò xīn cháng dǎn   cuī rén fèn jìn

(            ) (卧 薪         ) ( 催            )

yǔ yì fēng mǎn   bào chóu xuě hèn      xínɡ zhuànɡ

(   翼        )(               )   (        )

  评论这张
 
阅读(119)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018